เว็บไซต์เดิม

 

 

 โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  "คู่มือการปฏิบัติงาน"    

 

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3 

VDO Design by Agri Map        

คำรับรองปฏิบัติราชการ 2560 สบอ.   

 

แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟู/ปรับปรุง อาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2560 (30 ต.ค.2560)

ร่างหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและการคำนวณอัตราค่ากำจัดวัชพืชกรณีงานดำเนินการเอง (20 ต.ค.2560)

ข้อมูลการถ่ายโอนโครงการ/ภารกิจด้านการดูแลแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ยังไม่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายงานกรมทรัพยากรน้ำ)   แบบฟอร์มที่ 1    แบบฟอร์มที่ 2  (20 ต.ค.2560)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (31 ส.ค. 2560) 

ร่างการทบทวนปรับปรุงงานกำจัดวัชพืชกรณีงานดำเนินการเองและรายงานการประชุม ครั้งที่1/2560 (11 ก.ย. 2560) 

แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 (4 ส.ค. 2560) 

แบบฟอร์ม แบบสำรวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  (31 ก.ค. 2560) 

การจัดทำแผนงานค่าสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาชาวสวน และค่ากำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลาก  (21 ก.ค. 2560) 

การจัดทำรายละเอียดแผนงาน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน และโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ก.ค. 2560)

แบบฟอร์ม ขอให้สำรวจสภาพโครงการชลประทานขนาดเล็กและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (24 พ.ค. 2560) 
การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆของกรมชลประทาน จำนวน 15 สายงาน  (2 มิ.ย.2560) 
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน (29 พ.ค.2560)
ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา (18 พ.ค. 2560) 
รายงานการประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาปรับปรุงงานกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2/2560 (1 พ.ค. 2560) 
PPT.ประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาปรับปรุงงานกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2/2560 (24 ก.พ. 2560) 
การถ่ายโอนภารกิจโครงการชลประทานขนาดเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 ม.ค. 2560) 
แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 (13 ม.ค. 2560) 
Request for the recommendation an expert for the visiting expert program of KRC (16 ธ.ค.2559) 
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (6 ธ.ค.2559) 
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (21 พ.ย.2559) 
ขอให้จัดทำรายละเอียดมอบหมายงานของลูกจ้างประจำ  **********(เอกสารเพิ่มเติม) (7 พ.ย.2559)
ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (3 พ.ย.2559) 
ขอแจ้งรายงานข้อสั่งการในที่ประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (2 พ.ย.2559) 
แจ้งการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง                      (1 พ.ย.2559)            
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  (31 ต.ค.2559) 
แบบฟอร์มรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การทบทวนเป้าหมายบริการและตัวชี้วัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ต.ค.2559) 
การกำหนดแนวทางจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 ต.ค. 2559 ) 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  (21 ต.ค.2559) 
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (18 ต.ค. 2559) 
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา (17 ต.ค. 2559) 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2560              (14 ต.ค.2559) 
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย 
         
การขออนุญาตใช้น้ำ การขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ (22 พ.ย.2559) 
ประชุมหารือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบฝาย (11 พ.ย.2559) 
ประชุมการชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 
ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1 พ.ย.2559) 
ติดตามงานกำจัดผักตบชวา (4 เม.ย 2559)
ประชุมตรวจสอบ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำระบบฐานข้อมูล ของ สำนักงานชลประทานที่ 7 (31 มี.ค 2559)
ประชุมโครงการชลประทานระยอง (26 เม.ย 2559)
ประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (ครั้งที่ 1)
ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา (8 มี.ค. 59)
         
แนวทางการรายงานและตอบชี้แจงข้อมูลใน PMOC (1 ตพ.ย.2560)  
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ภาค ก.พิเศษ)     (25 ต.ค.2560)  
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       (25 ต.ค.2560)  
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)                 (25 ต.ค.2560)  
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง (25 ต.ค.2560) 
แก้ไขเบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรสารเพื่อติดต่อการตรวจสอบการชำระค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า (24 ต.ค.2560) 
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง (25 ต.ค.2560) 
ขอเชิญร่วมงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ 2017 (Defense @ Security 2017) (12 ต.ค.2560) 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 (5 ต.ค.2560) 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนตุลาคม 2560 (10 ต.ค.2560) 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560 (9 ต.ค.2560) 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา (9 ต.ค.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานและเรียนเชิญเข้าร่วมงาน I - NNOVATION THAILAND WEEK 2017 (4 ต.ค.2560) 
การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ (4 ต.ค.2560) 
หลักเกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน (3 ต.ค.2560) 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาเรื่อง "ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน" (2 ต.ค.2560) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน International Conterence and Exhibition on Science - Based Innovation and Technopreneurship Connect 2017 (SITE CONNECT 2017) (2 ต.ค.2560) 
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (13 ก.ย.2560) 
การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆของกรมชลประทาน จำนวน 4 สายงาน (ปรับปรุงใหม่) (27 ก.ย.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์ (15 ก.ย.2560)
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผาสุการาม (ถ้ำสุมณฑาภาวนา) จ.อุดรธานี (2 ต.ค.2560) 
การลากิจ ลาป่วย มาสาย กลับก่อนเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน (29 ก.ย.2560) 
การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆของกรมชลประทาน จำนวน 4 สายงาน (ปรับปรุงใหม่) (27 ก.ย.2560) 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 (27 ก.ย.2560) 
สรุปการประชุมชี้แจงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (21 ก.ย.2560) 
ขอส่งแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (22 ก.ย.2560) 
แจ้งเวียนการใช้ระบบคลังข้อมูลดิจิทัลของห้องสมุดกรมชลประทาน (22 ก.ย.2560) 
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมชลประทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 (22 ก.ย.2560) 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี (22 ก.ย.2560) 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 59 รูป (19 ก.ย.2560) 
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2561 (19 ก.ย.2560) 
เผยแพร่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) (19 ก.ย.2560) 
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (18 ก.ย.2560) 
การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)0405.2/ว347 (18 ก.ย.2560) 
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 78 ปีที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (15 ก.ย.2560) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement) (13 ก.ย.2560) 
ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (12 ก.ย.2560) 
ผลสำรวจการรับรู้เข้าใจและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (12 ก.ย.2560) 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 (15 ก.ย.2560) 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกันยายน 2560 (14 ก.ย.2560) 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (5 ก.ย.2560) 
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "Eco Innovation Forum 2017" (9 ก.ย.2560) 
 
 
 
   
Copyright 2016 by imd-rid.com