เว็บไซต์เดิม

 

   

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3    คำรับรองปฏิบัติราชการ 2560 สบอ. 

     

 

สำรวจอาคารที่ทำการ บ้านพัก อาคารชุด คลังน้ำมัน โรงจอด และศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของ สำนักงานชลประทาน กรมชลประทาน (7 มี.ค.2561)

แบบฟอร์ม แบบสำรวจอาคารควบคุมบังคับน้ำทุกชนิดที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (19 ม.ค. 2561) 

ตรวจสอบการจัดทำแผนงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย (26 ธ.ค.2560)

ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ. 2560 (7 ธ.ค.2560)

ข้อมูลทางชลประทาน ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 ธ.ค.2560)

แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟู/ปรับปรุง อาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2560 (30 ต.ค.2560)

ร่างหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและการคำนวณอัตราค่ากำจัดวัชพืชกรณีงานดำเนินการเอง (20 ต.ค.2560)

ข้อมูลการถ่ายโอนโครงการ/ภารกิจด้านการดูแลแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ยังไม่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายงานกรมทรัพยากรน้ำ)   แบบฟอร์มที่ 1    แบบฟอร์มที่ 2  (20 ต.ค.2560)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (31 ส.ค. 2560) 

ร่างการทบทวนปรับปรุงงานกำจัดวัชพืชกรณีงานดำเนินการเองและรายงานการประชุม ครั้งที่1/2560 (11 ก.ย. 2560) 

แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 (4 ส.ค. 2560) 

แบบฟอร์ม แบบสำรวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  (31 ก.ค. 2560) 

การจัดทำแผนงานค่าสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาชาวสวน และค่ากำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลาก  (21 ก.ค. 2560) 

การจัดทำรายละเอียดแผนงาน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน และโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ก.ค. 2560)

แบบฟอร์ม ขอให้สำรวจสภาพโครงการชลประทานขนาดเล็กและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (24 พ.ค. 2560) 
การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆของกรมชลประทาน จำนวน 15 สายงาน  (2 มิ.ย.2560) 
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน (29 พ.ค.2560)
ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา (18 พ.ค. 2560) 
รายงานการประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาปรับปรุงงานกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2/2560 (1 พ.ค. 2560) 
PPT.ประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาปรับปรุงงานกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2/2560 (24 ก.พ. 2560) 
การถ่ายโอนภารกิจโครงการชลประทานขนาดเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 ม.ค. 2560) 
แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 (13 ม.ค. 2560) 
Request for the recommendation an expert for the visiting expert program of KRC (16 ธ.ค.2559) 
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (6 ธ.ค.2559) 
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (21 พ.ย.2559) 
ขอให้จัดทำรายละเอียดมอบหมายงานของลูกจ้างประจำ  **********(เอกสารเพิ่มเติม) (7 พ.ย.2559)
ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (3 พ.ย.2559) 
ขอแจ้งรายงานข้อสั่งการในที่ประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (2 พ.ย.2559) 
แจ้งการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง                      (1 พ.ย.2559)            
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  (31 ต.ค.2559) 
แบบฟอร์มรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การทบทวนเป้าหมายบริการและตัวชี้วัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ต.ค.2559) 
การกำหนดแนวทางจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 ต.ค. 2559 ) 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  (21 ต.ค.2559) 
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (18 ต.ค. 2559) 
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา (17 ต.ค. 2559) 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2560              (14 ต.ค.2559) 
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย 
         
โครงการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง 7 ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์
โครงการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง PR.-8.7R (C5) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
การขออนุญาตใช้น้ำ การขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ (22 พ.ย.2559) 
ประชุมหารือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบฝาย (11 พ.ย.2559) 
ประชุมการชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 
ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1 พ.ย.2559) 
ติดตามงานกำจัดผักตบชวา (4 เม.ย 2559)
ประชุมตรวจสอบ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำระบบฐานข้อมูล ของ สำนักงานชลประทานที่ 7 (31 มี.ค 2559)
ประชุมโครงการชลประทานระยอง (26 เม.ย 2559)
ประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (ครั้งที่ 1)
ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา (8 มี.ค. 59)
         
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 84 ปีที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (19 มี.ค.2561) 
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (18 มี.ค.2561) 
ขอเรียนเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (19 มี.ค.2561) 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (14 มี.ค.2561) 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทานฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 (8 มี.ค.2561) 
ขอเชิญร่วมการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา) (15 มี.ค.2561) 
การทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 (16 มี.ค.2561) 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi1am Jiaotong Univresity) ประจำปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (14 มี.ค.2561) 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 มี.ค.2561) 
ซักซ้อมแนวทางการร่างหนังสือราชการ (9 มี.ค.2561) 
ขอแจ้งกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2561 (8 มี.ค.2561) 
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (7 มี.ค.2561) 
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 301/2561 (2 มี.ค.2561) 
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 299/2561 (2 มี.ค.2561) 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2559 (6 มี.ค.2561) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษา (5 มี.ค.2561) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (2 มี.ค.2561) 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST : วันดีๆที่นิด้า ครั้งที่ 2 (One Fine day in NIDA#2)" (28 ก.พ.2561) 
ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 คำสั่ง (28 ก.พ.2561) 
แนวทางในการสนทนาเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ (27 ก.พ.2561) 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (27 ก.พ.2561) 
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2561 (19 ก.พ.2561) 
ขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ ขอเชิญประชาสัมพันธ์และร่วมบุญ "ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตาประจำปี 2561" เนื่องในวาระโอกาสมหามงคล" 20 ปีโครงการช่วยชาติ" (19 ก.พ.2561) 
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี (19 ก.พ.2561) 
การเรียกคืนเงินค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (16 ก.พ.2561) 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis of information) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 ก.พ.2561) 
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (9 ก.พ.2561) 
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (6 ก.พ.2561) 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้หัวข้อบริหารด้วยธรรมาภิบาลบริการอย่างมืออาชีพ (2 ก.พ.2561) 
ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (2 ก.พ.2561) 
ขอชื่นชมการทำงานของกรมชลประทาน (30 ม.ค.2561) 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานชลประทาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (31 ม.ค.2561) 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6" (31 ม.ค.2561) 
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ (29 ม.ค.2561) 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560 (16 ม.ค.2561) 
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561 (15 ม.ค.2561) 
แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลางเรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาเพิ่มเติม (17 ม.ค.2561) 
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 (17 ม.ค.2561) 
หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี (12 ม.ค.2561) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (13 ม.ค.2561) 
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 (12 ม.ค.2561) 
 
 
 
   
Copyright 2016 by imd-rid.com