เว็บไซต์เดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3    คำรับรองปฏิบัติราชการ 2560 สบอ. 

     

 

หลักเกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน (เพิ่มเติม) (17 เม.ย. 2561)

ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการถ่ายโอนโครงการ/ภารกิจด้านการดูแลแหล่งน้ำขนาดเล็ก                                        แบบฟอร์มที่1    แบบฟอร์มที่2   ฐานข้อมูลเดิม  (11 เม.ย.2561) 

สำรวจอาคารที่ทำการ บ้านพัก อาคารชุด คลังน้ำมัน โรงจอด และศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของ สำนักงานชลประทาน กรมชลประทาน (7 มี.ค.2561)

แบบฟอร์ม แบบสำรวจอาคารควบคุมบังคับน้ำทุกชนิดที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (19 ม.ค. 2561) 

ตรวจสอบการจัดทำแผนงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย (26 ธ.ค.2560)

ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ. 2560 (7 ธ.ค.2560)

ข้อมูลทางชลประทาน ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 ธ.ค.2560)

แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟู/ปรับปรุง อาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2560 (30 ต.ค.2560)

ร่างหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและการคำนวณอัตราค่ากำจัดวัชพืชกรณีงานดำเนินการเอง (20 ต.ค.2560)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (31 ส.ค. 2560) 

ร่างการทบทวนปรับปรุงงานกำจัดวัชพืชกรณีงานดำเนินการเองและรายงานการประชุม ครั้งที่1/2560 (11 ก.ย. 2560) 

แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 (4 ส.ค. 2560) 

แบบฟอร์ม แบบสำรวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  (31 ก.ค. 2560) 

การจัดทำแผนงานค่าสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาชาวสวน และค่ากำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลาก  (21 ก.ค. 2560) 

การจัดทำรายละเอียดแผนงาน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน และโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ก.ค. 2560)

แบบฟอร์ม ขอให้สำรวจสภาพโครงการชลประทานขนาดเล็กและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (24 พ.ค. 2560) 
การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆของกรมชลประทาน จำนวน 15 สายงาน  (2 มิ.ย.2560) 
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน (29 พ.ค.2560)
ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา (18 พ.ค. 2560) 
รายงานการประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาปรับปรุงงานกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2/2560 (1 พ.ค. 2560) 
PPT.ประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาปรับปรุงงานกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2/2560 (24 ก.พ. 2560) 
การถ่ายโอนภารกิจโครงการชลประทานขนาดเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 ม.ค. 2560) 
แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 (13 ม.ค. 2560) 
Request for the recommendation an expert for the visiting expert program of KRC (16 ธ.ค.2559) 
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (6 ธ.ค.2559) 
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (21 พ.ย.2559) 
ขอให้จัดทำรายละเอียดมอบหมายงานของลูกจ้างประจำ  **********(เอกสารเพิ่มเติม) (7 พ.ย.2559)
ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (3 พ.ย.2559) 
ขอแจ้งรายงานข้อสั่งการในที่ประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (2 พ.ย.2559) 
แจ้งการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง                      (1 พ.ย.2559)            
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  (31 ต.ค.2559) 
แบบฟอร์มรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การทบทวนเป้าหมายบริการและตัวชี้วัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ต.ค.2559) 
การกำหนดแนวทางจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 ต.ค. 2559 ) 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  (21 ต.ค.2559) 
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (18 ต.ค. 2559) 
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา (17 ต.ค. 2559) 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2560              (14 ต.ค.2559) 
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย 
         
โครงการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง 7 ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์
โครงการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง PR.-8.7R (C5) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
การขออนุญาตใช้น้ำ การขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ (22 พ.ย.2559) 
ประชุมหารือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบฝาย (11 พ.ย.2559) 
ประชุมการชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 
ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1 พ.ย.2559) 
ติดตามงานกำจัดผักตบชวา (4 เม.ย 2559)
ประชุมตรวจสอบ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำระบบฐานข้อมูล ของ สำนักงานชลประทานที่ 7 (31 มี.ค 2559)
ประชุมโครงการชลประทานระยอง (26 เม.ย 2559)
ประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (ครั้งที่ 1)
ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา (8 มี.ค. 2559)
         
ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา-อุปสมบทหมู่ 89 รูปฯ (17 เม.ย.2561) 
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (17 เม.ย.2561) 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับอบรมพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) (10 เม.ย.2561) 
มารดาของนางประมวล มณีสาร ถึงแก่กรรม (9 เม.ย.2561) 
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน (5 เม.ย.2561) 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (4 เม.ย.2561) 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 (21 มี.ค.2561) 
การแบ่งมอบหน้าที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (29 มี.ค.2561) 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ (2 เม.ย.2561) 
ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน (2 เม.ย.2561) 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย (RID Happy Songkran Day) (27 มี.ค.2561) 
เชิญชมการแสดง "โปรลางและรำสี่ภาค" ของเยาวชน ชุมชนตรอกบ้านพานถม (27 มี.ค.2561) 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อยเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกรฯ" (27 มี.ค.2561) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่" (26 มี.ค.2561) 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมพลศึกษา (23 มี.ค.2561) 
แจ้งงดใช้ตำแหน่งข้าราชการที่จะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (22 มี.ค.2561) 
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 (15 มี.ค.2561) 
ขอเชิญร่วมโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร "สมุนไพรไทยยุค 4.0" (22 มี.ค.2561) 
การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มี.ค.2561) 
รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ (Out-of-Cycle Review of Notorious Markets) ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) (15 มี.ค.2561) 
การเตรียมการเพื่อการดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ (15 มี.ค.2561) 
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 (15 มี.ค.2561) 
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 84 ปีที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (19 มี.ค.2561) 
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (18 มี.ค.2561) 
ขอเรียนเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (19 มี.ค.2561) 
 
 
 
   
Copyright 2016 by imd-rid.com